Menu
Uw boekingen

Nuttige informatie - Politiecodex

Politiecodex rond fuiven en bals


Art. 3.3.4. Taakomschrijving stewards

 • De stewards hebben tot taak actief en zichtbaar sociale controle uit te oefenen en dit voornamelijk in de buitenomgeving van de locatie waar het evenement plaatsvindt. Hun kledij moet minimaal herkenbaar zijn.
 • De stewards hebben geen politionele bevoegdheid.
 • Hun eerste taak bestaat erin erop toe te zien dat geen dranken geserveerd of verbruikt worden op de openbare weg, buiten de fuifzaal of buiten het terrein van een openluchtevenement, dat ramen en deuren tijdig worden gesloten en dat zowel bij gesloten als bij open ramen en/of deuren de muziek uit de zaal niet luider klinkt dan bepaald in hoofdstuk 4 van dit politiereglement.
 • Het tweede aspect van hun taak richt zich tot het uitgaand publiek.  De stewards spreken mensen aan die zich te buiten gaan aan elke vorm van gedrag die overlast betekent voor de buurtbewoners.
 • Wanneer zij moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van hun taak nemen zij dadelijk contact op met de politiediensten. De stewards vermijden dat hun tussenkomsten escaleren.  Bovendien verwittigen zij altijd de politiediensten bij strafrechterlijke feiten.


Art. 3.3.5. Administratieve geldboetes

 • Bij overtreding van art. 3.3.1. wordt een administratieve geldboete van 60 EUR opgelegd.
 • Bij overtreding van art. 3.3.2. a) wordt een administratieve geldboete van 30 EUR opgelegd.
 • Bij overtreding van art. 3.3.3. wordt een administratieve geldboete van 30 EUR opgelegd.
 • Bij samenloop van verschillende inbreuken op dit reglement zoals bepaald in artikel 119 bis § 5 2° lid van de Nieuwe Gemeentewet kan slechts één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten opgelegd worden, in casu 60 EUR.
 • Bij herhaling van overtredingen op dit artikel binnen het jaar na het vaststellen van deze overtreding wordt het bedrag van de administratieve geldboete verdubbeld, conform artikel 119 bis§5 1° lid van de Nieuwe Gemeentewet.


Afdeling 4.6: Geluidshinder vanwege muziek in openbare inrichtingen

Art. 4.6.1

 • Niemand mag, zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan, in een openbare inrichting muziek maken of laten maken, of er een evenement inrichten of laten plaatsvinden waarbij muziek wordt gemaakt.
 • Niemand mag, zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan de opstellingsplaats en/of het vermogen van de muziekinstallatie wijzigen.


Art. 4.6.2

 1. De schriftelijke melding moet worden overgemaakt aan de burgemeester.
 2. De melding moet minstens de volgende gegevens bevatten:
  • Naam en adres van de inrichting;
  • Identiteit van de verantwoordelijke;
  • Indien het om een natuurlijk persoon gaat: naam, voornaam, adres en telefoonnummer;
  • Indien het om een rechtspersoon gaat: benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, telefoonnummer, de naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, eventueel zijn telefoonnummer
  • De aard en de technische kenmerken van de muziekinstallatie (opgave van het type en vermogen van alle toestellen en installaties die enige impact kunnen hebben op de geluidsbelasting).
 3. De burgemeester kan op verzoek een afwijking toestaan op de geldende geluidsnormen.


Art. 4.6.3.

 1. De geviseerde melding is strikt persoonlijk. Zij kan niet worden overgedragen.
 2. De geviseerde melding moet door de verantwoordelijke op verzoek van de bevoegde ambtenaar onmiddellijk worden getoond.


Art. 4.6.4.

 1. Iedere verantwoordelijke van een openbare inrichting of van een activiteit of manifestatie op de openbare weg of op het openbaar domein waarbij muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur wordt gebruikt, is verplicht 
  • de nodige maatregelen te nemen om openbare orde en rust niet te verstoren;
  • de bijzondere voorwaarden te volgen die de burgemeester oplegt.